شهید حسین حاجی قاسمی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز