شهید مسعود خوانساری
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز