شهید محمدعلی دیبازر
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز