شهید حسین کاظمی می آبادی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز