جانباز شهید سیدحسن مدیری
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز