جانباز شهید رمضان جنتی رضوی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز