جانباز شهید محمدرضا زین العابدینی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز