شهید احمد فاتحی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز