شهید مجید(منوچهر) ترگان
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز