شهید صادق شریفی بنادکوکی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز