شهید علیرضا بیک وردی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز