شهید محمد رحمتی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز