شهید مسعود فاتحی پور
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز