شهید حسین افشار
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز