شهید کاظم زارع بنادکوکی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز