شهید رضا زارع فتح آبادی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز