شهید غلامعباس شاه حسینی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز