شهید رمضان عابدینی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز