شهید محمد ابراهیمی تیکمه داش
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز