شهید عباس بافقی زاده
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز