شهید محمود دره شیری
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز