شهید ناصر چاکرالحسینی گرده کوهی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز