شهید مرتضی خراسانی گرده کوهی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز