شهید غلامحسین دهقان طرجانی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز