شهید محمد رشیدی طاشکوئی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز