شهید مجید طهماسبی ابدر
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز