شهید یداله غیاثی راوندی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز