شهید محمد ساروخانی دوقز
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز