شهید امیرعلی غنیمتی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز