شهید محمدحسین شمس سریزدی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز