شهید داود شفیعی زاده کرده کوهی
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز