شهید مهدی رحمان زاده
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز