شهید اصغر کافی کنگ
گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز