شهید علی اصغر کابلی
گلزار شهدا شهر نیشابور - بهشت شاه فضل