شهید حسن صرفی
گلزار شهدای دامغان (استان سمنان) - فردوس رضا