شهید امید خاکپوری
گلزار شهدای شهداي روستاي زينب آباد-شهرستان راميان