شهید محمدامیر چیت سازیان
گلزار شهدای همدان - باغ بهشت